Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ İLANI
02.10.2023

T.C.

DENİZLİ

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

İ L Â N

 

 

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Denizli il ve ilçeleri yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere 2024 yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI :     

a) (Değişik:RG-19/10/2018-30570) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c) En az ilkokul mezunu olması,

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

BAŞVURU USULÜ  :

“Denizli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince;

Başvuru Yeri : www.denizli.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden veya bizzat komisyon kaleminden temini ile başvurular Denizli Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı Adliye Ek Hizmet Binası 2231 Nolu odaya şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 16 Ekim  2023 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

(1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) (Değişik:RG-19/10/2018-30570) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

(2) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

NOT: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2023 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

(4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. madde hükmü gereğince (bir önceki yıl tercüman bilirkişi listesinde kayıtlı olanlardan tekrar başvuru yapan ve başvuruları kabul edilenler tekrar yemin etmeyeceklerdir) Denizli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Adliye zemin katında Cumhuriyet Savcısı Aykut ALKAN Konferans Salonunda Kanunun 64.maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yemin ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Denizli Adliyesi  internet sitesi www.denizli.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur.02/10/2023

 

Başkan

Ahmet BULUT

Denizli Hâkimi 39698

Üye

Ahmet ATAMAN

C.Başsavcısı 98107

Üye

Ünzüle ACAR

Denizli Hâkimi 36049

 

 

TERCÜMAN İHTİYAÇ LİSTESİ

 

 1. Arapça
 2. Farsça
 3. İngilizce
 4. Fransızca
 5. Almanca
 6. Afganca
 7. Rusca
 8. Flemenkçe
 9. İşaret Dili
 10. İtalyanca
 1. İsveçce
 2. Kırgızca
 3. Kürtçe
 4. Korece
 5. Farsça
 6. Özbekce

 

 

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Adres

Denizli Adalet Sarayı 29 Ekim Bulvarı No:1 Merkezefendi/DENİZLİ

Telefon

(0258) 377 55 03

E-Posta

abbdenizlicbsisaretadalet.gov.tr